Istraživanje

Smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje Vam mogu pomoći u procesu odlučivanja i planiranju poslovnih aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća i kontroli uspješnosti poslovanja.

Istraživanjima možete doći do ključnih informacija o reakcijama tržišta na kreiranje novog proizvoda, razvrstavanju kupaca po segmentima, o stavovima kupaca, učestalosti kupovine proizvoda, percepciji brenda, percepcija kvaliteta proizvoda, reakcijama kupaca na vaše promotivne aktivnosti.

Kvalitativnim istraživačkim metodama vršimo dublju analizu ponašanja, stavova, uvjerenja sa ciljem razumjevanja motivacije i potreba ciljnih grupa, kao i utvrđivanja faktora koji utiču na njihove odluke.
Najčešće primjenjivane metode su:

  • Fokus grupe
  • Dubinski intervjui
  • Tajanstveni kupac

    Takođe, za potrebe utvrđivanja povezanosti i predikcije pojava, radimo kvantitativna istraživanja na reprezentativnim uzorcima kroz:

  • Terensko istraživanje
  • Telefonsko istraživanje
  • Prikupljanje informacija putem interneta

    Kvantitativnim istraživanjem dolazimo do informacija koje će doprinijeti boljem razumjevanju predmeta istraživanja u cilju smanjenja rizika prilikom donošenja poslovne odluke.

TEHNIKE SAKUPLJANJA:

Istraživanje putem papira i olovke (PAPI) je i danas najčešće korišćen metod za prikupljanje podataka. Predstavlja proces ličnog intervjuisanja gdje anketar ima štampani upitnik sa kog čita pitanja ispitaniku i popunjava odgovore u isti.

PAPI zahtjeva dobro obučene anketare, koji na osnovu dobrog pristupa i komunikacije sa ispitanicima prikupljaju informacije o njihovim stavovima, vjerovanjima i mišljenjima na zadatu temu istraživanja. To je pogodan metod za zatvorena pitanja, npr. pitanja sa višestrukim izborom, kao i otvorena pitanja. Lični kontakt sa učesnicima može rezultirati bogatije i detaljnije odgovore.

Kompjuterski podržano telefonsko anketiranje (CATI) je istraživački proces prikupljanja podataka putem telefonske ankete koja se popunjava na računaru i skraćuje vrijeme potrebno za anketiranje. Tok i redoslijed pitanja koja se postavljaju ispitaniku su unaprijed definisani kroz veliki broj filter opcija i zavise samo i isključivo od odgovora koje je ispitanik dao na ranije postavljena pitanja. Na ovaj način je smanjena mogućnost greške koja bi se prilikom unosa ručno rađenih anketa mogla dogoditi.

Ova metodologija zajedno sa prednostima licenciranog RM+ CATI CLIENT software-a, kojim raspolaže agencija sa 50 CATI jedinica u sopstvenom CATI CALL centru, daju mogućnost kontrole rada anketara od strane supervizora tokom samog procesa anketiranja, čime je obezbijeđena i potpuna kontrola nad cjelokupnim projektom.

Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja. Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži struktuirani upitnik istraživanja. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na osnovu poslednjeg ispitanikovog odgovora, čime se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eliminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. Takođe se evidentiraju dnevnici anketara kako bi se kontrolisale zadate rute i koraci na terenu prilikom odabira ispitanika.

U odnosu na PAPI (Paper and Pencil Assisted personal interviewing) metodologiju, CAPI omogućava značajno viši stepen pouzdanosti dobijenih podataka. CAPI metodologija omogućava grananje upitnika pomoću velikog broja filtera koji se softverski definišu. Kao takva, mogućnost greške se redukuje na minimum, kvalitet podataka je poboljšan i snižavaju se troškovi koji nastaju u PAPI metodologiji, koji se javljaju uslijed unosa podataka i naknadnog čišćenja baze.

Kvantitativna metoda istraživanja, koja se sprovodi uz pomoć računara, tako da ispitanik popunjava online anketu postavljenu na web sajt koji je specijalno dizajniran za to istraživanje.

Brzo, pouzdano i tačno prikupljanje podataka je prednost online intervjua. Popunjavanjem upitnika na web sajtu ispitanik direktno unosi podatke u bazu, te nije potrebno naknadno unošenje. Tok i redoslijed pitanja je unaprijed definisan kroz automatske filter opcije i zavisi od odgovora koji je ispitanik dao na prethodna pitanja. Na ovaj način su spriječene moguće logičke greške.

Prednost ovog vida intervjuisanja je i mogućnost postavljanja audio i vizuelnih materijala (slika, reklama, logo) na web sajt, kao i to što nije potrebno štampanje upitnika, telefoni, niti ostala prateća oprema, a ispitanik ima vremena i prostora da popuni online upitnik kad god želi, bez pritiska.

Ovom metodologijom je mnogo lakše prikupiti podatke iz udaljenih geografskih područja i lakše je doći do određenih ciljnih grupa (korisnici interneta, zaposlena populacija…)

Svaki unešen podatak automatski stiže na glavni server, što omogućuje praćenje kvota, tj. efikasno praćenje uzorka i tokom trajanja procesa sakupljanja podataka.

Jedan od alata kojim se na veoma jednostavan i prije svega ekonomičan način služimo u cilju sprovođenja individualnog, klijentu prilagođenog, kvalitativnog istraživanja.

Shodno specifičnim potrebama klijenta, uz detaljno razrađen plan istraživanja po prethodno usklađenim pravilima, obučeni „tajanstveni kupci” posjećuju kompanije simulirajući jedan od različitih profila klijenata (kako na osnovu verbalne tako i na osnovu neverbalne komunikacije). Od samog uspostavljanja kontakta oni bilježe sve elemente ponašanja, koji mogu dati objektivne i iscrpne slike o kompaniji u cjelini i procesu koji je predmet ispitivanja.

Na ovaj način se pruža prilika klijentima da zavire u radno okruženje direktnih konkurenata na sasvim legitiman i neupadljiv način, ali i da evaluiraju svoj kvalitet pružanja usluge i podignu ga sistemski na viši nivo.

Jedan od najefikasnijih načina za razumjevanje razloga koji čine pozadinu problemskih ponašanja je produbljena analiza.

Produbljeni intervju je tehnika kvalitativnog istraživanja koja predstavlja razgovor između dvije osobe, sa ciljem dubljih saznanja o ljudskim mislima, osjećajima i ponašanjem, o važnim pitanjima. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana, te stoga dopušta intervjueru da podstakne intervjuiranog da govori o zadatoj temi.

Najčešće primjenjivana metoda kvalitativnih istraživanja koja predstavlja diskusiju na određenu temu, a koja se odvija na neformalan način u grupi od 6 do 10 ljudi okupljenih da bi izrazili svoja mišljenja i ideje u vezi sa nekom zadatom temom. Grupu vodi iskusan moderator, koji je posebno pripremljen za određeni projekat. Tokom diskusije ispitanici pružaju puno informacija o svom mišljenju, razmišljanju i vjerovanju, kroz primjenu različitih projektivnih i racionalnih tehnika.

Prednost fokus grupe je mogućnost podsticanja pojedinaca na dublje i detaljnije razmišljanje o svojim navikama, vjerovanjima, motivima i potrebama, kao i studija učesnika u prirodnom, svakodnevnom okruženju. Postoji mogućnost reagovanja i uključivanja drugih učesnika u grupi i neposredna interakcija istraživača i učesnika, što je takođe prednost fokus grupe. Praksa i istraživanja su do sada pokazala da grupna diskusija više ohrabruje ljude da spontano iznose svoje emocije i mišljenje.

Klijent diskusiju može da posmatra iza jednosmernog ogledala u fokus studiju i komunicira sa moderatorom u toku moderacije fokus grupa.

Kvantitativno istraživanje koje je konceptualno osmišljeno sa ciljem smanjenja troškova istraživanja za klijenta. Na ovaj način, više različitih klijenata udružuju se u okviru jednog projekta dijeleći troškove organizacije procesa, što direktno utiče na smanjenje cijene istraživanja po klijentu. Cijena istraživanja se obračunava po broju pitanja i ima tendenciju opadanja sa porastom broja pitanja. Pogodna metoda za istraživanja koja nisu vremenski utanačena i limitirana.

Pretraga, analiza i sublimacija već postojećih, objavljenih podataka u zemlji i svijetu (relevantnih izveštaja, baza, publikacija iz pouzdanih izvora). Desk istraživanje se najčešće sprovodi kao uvodna predfaza istraživanja koje slijedi (predstavlja pouzdanu osnovu za postavljanje koncepta istraživanja) ili kao uvodno „opipavanje“ u predinvesticionim studijama.

PANEL predstavlja bazu ispitanika koji su ostavljanjem e-mail adrese i demografskih karakteristika dali saglasnost da učestvuju u narednim istraživačkim projektima. Ispitanicima se poziv za učešće upućuje preko e-mail adrese nakon što se prethodno utvrdi da odgovaraju traženom profilu na osnovu demografskih i drugih karakteristika definisanim prema projektnom zadatku. Ispitanicima se pruža mogućnost da učestvuju u istraživanju putem računara, mobilnih telefona i tableta i pogodno je za istraživanje ciljne grupe populacije koja koristi internet u svakodnevnim aktivnostima.

RJEŠENJA:

Evaluacija razlitičih predloga vizuelnih i audio rješenja (video spotovi, sinopsisi, slogani, dizajn pakovanja proizvoda, degustacije proizvoda, brošure, leci…). Istraživanje se sprovodi putem fokus grupa, gdje bi učesnici kroz grupnu diskusiju imali mogućnost da evaluiraju materijale i probaju proizvode, ali i da se o njima edukuju i informišu.

Kvantitativno istraživanje koje se sprovodi F2F na određenim lokacijama (tačkama) u gradu u skladu sa zahtjevima klijenta, temom istraživanja i ciljnim grupama. Zbog direktnog kontakta sa ispitanicima, ova metoda je pogodna za evaluaciju i testiranje različitih vizuelnih rješenja, koncepata, pakovanja, proizvoda. Jedna od prednosti tehnike jeste i olakšano targetiranje specifičnih ciljnih grupa.

Utvrđivanje kognitivne, emocionalne i ponašajne komponente u vezi sa brendom; ispitivanje prepoznatljivosti brenda, komparacija sa konkurentskim brendovima, detekcija elemenata lojalnosti kupaca, mere unaprijeđenja.

Primjenom različitih metoda istraživanja stiče se uvid u socijalne i interpersonalne odnose među zaposlenima na svim nivoima, identifikuju se faktori (ne)zadovoljstva uslovima rada, radnim okruženjem i drugim aspektima i mapiraju se kritične oblasti koje su izvor najvećeg nezadovoljstva zaposlenih. Istraživanje je anonimno kako bi zaposleni bili što iskreniji i otvoreniji u pružanju odgovora.

Primjenom različitih istraživačkih metoda (kvantitativnih i kvalitativnih) možete steći uvid u motive lojalnosti i navike Vaših korisnika, evaluirati kampanje i nove koncepte sa aspekta kupaca, identifikovati profil prosječnog kupca, ali i kritične elemente i segmente koje je potrebno unaprijediti u odnosu sa kupcima. Rezultati istraživanja mogu dati korisne smjernice i za rad sa zaposlenima, posebno onim koji su u direktnom kontaktu sa krajnjim korisnicima.

B2B istraživanje, koje za cilj ima sticanje uvida u trenutno stanje i odnose sa poslovnim partnerima, utvrđivanje mjera za unapređenje saradnje i kolaboracije, ali i detekciju kritičnih segmenata kojima je potrebno unapređenje.

Istraživanje sa donosiocima odluka u kompanijama (osnivačima/vlasnicima kompanija, različitih hijerarhijskih nivoa rukovođenja – viši, srednji i niži menadžment svih branši), kombinovanim kvantitativnim i kvalitativnim metodama (dubinski intervjui, CAWI i CATI) u zavisnosti od teme i obima istraživačkog procesa.

Izlazne ankete koje se sprovode ispred biračkih mjesta na dan izbora nakon što ispitanici završe sa procesom glasanja. Prognoze rejtinga stranaka prave se periodično, kroz nekoliko presjeka u toku dana. Ninamedia Research je na lokalnim izborima 2020.godine u Novom Sadu po prvi put sprovela istraživanje ovog tipa na teritoriji Srbije i to sa velikom uspješnošću, čemu u prilog govori prosječna greška odstupanja za sve liste u iznosu od 0.5% poredeći prognoze i objavljene rezultate od strane GIK-a.

Jedinstveni istraživački projekat dizajniran za specifičnu svrhu, odnosno istraživanje koje se jednokratno realizuje na osnovu specifičnog zahtjeva klijenta, u tačno definisanom obimu, dinamici i rokovima. Najveći broj istraživanja sprovodi se upravo na ovaj način.

Zanima Vas usluga istraživanja?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem roku.

PREVODILAČKE USLUGE

Pouzdano, efikasno, uz strogu poverljivost i poštovanje rokova prevešćemo sve vrste tekstova, romana, dokumenata, ugovora, izveštaja, web prezentacija i svega što vam je neophodno za komunikaciju ili korespodenciju sa vašim klijentima, auditorijumom ili zaposlenima. Naš tim iskusnih i posvećenih…

PRODUKCIJA

U savremeno doba video zapis nametnuo se kao najsnažniji medijski format i najefikasniji oblik promocije. Postajući temelj svake informacije, predstavlja najbolji način da Vašoj ciljnoj grupi prenesete željenu poruku, bez obzira na to da li je informativnog, edukativnog, promotivnog, reklamnog…

MONITORING

Da li želite da budete informisani o dešavanjima u Vašoj delatnosti? Da li imate potreba da dobijete podatke o medijima koji objavljuju priloge o Vašoj delatnosti, Vašoj kompaniji i konkurenciji? Da li su Vam potrebne informacije o komunikaciji na društvenim mrežama – za Vašu kompaniju…